Tag "อร่อยทั่วไทย"

กระบอกน้ำทรงตู้ไปรษณีย์สุดชิค (แพ็คคู่) (2010)
กระบอกน้ำทรงตู้ไปรษณีย์สุดชิค (แพ็คคู่) (2010)
กล้วยกระทบเปลือกอบเกลือ รสชาติมัน อร่อย
กล้วยกระทบเปลือกอบเกลือ รสชาติมัน อร่อย
กล้วยฉาบริมโขง ฉาบแบบไม่หวานมาก เคลือบไซรัปบางๆ
กล้วยฉาบริมโขง ฉาบแบบไม่หวานมาก เคลือบไซรัปบางๆ
กล้วยน้ำว้าสุกทอด รสหวาน อมเปรียวนิดๆ
กล้วยน้ำว้าสุกทอด รสหวาน อมเปรียวนิดๆ